Czy koszty poniesione na ratowanie dobytku objętego ubezpieczeniem lub w celu przeciwdziałania zwiększenia rozmiarów szkody zostaną zwrócone ubezpieczonemu?

Zgodnie z prawem, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający jest obowiązany użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia (art. 826 §1 k.c.). Jeżeli zatem dojdzie do szkody, wówczas działania ubezpieczonego powinny być skierowane na ratowanie dobytku poprzez stawienie czoła sile sprawczej szkody, tj. podjęcie działań zmierzających do odwrócenia, zminimalizowania szkody z wykorzystaniem dostępnych mu środków.

Z kolei  ubezpieczyciel  zobowiązany jest do refundacji kosztów wynikłych z działań zmierzających do minimalizowania szkody, bądź jej odwrócenia (art. 826 § 4 k.c.). Górną granicę odpowiedzialności w tym zakresie wyznacza suma ubezpieczenia, czyli maksymalny poziom (limit) odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dodatkowo wysokość sumy ubezpieczenia w zakresie refundacji kosztów może być ograniczona tzw. sublimitem, czyli określoną na potrzeby danego roszczenia sumy ubezpieczenia. Stąd też koszty, które poniósł ubezpieczony na zakup worków z piaskiem, motopompy oraz urządzenia do osuszania wnętrz, powinien być zwrócony przez ubezpieczyciela w ramach określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT