Czy w ramach ubezpieczenia asisstance można liczyć na pomoc medyczną ?

Standardowo w ramach umowy ubezpieczenia assistance w sytuacji, gdy wskutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, który zdarzył się w domu, ubezpieczający doznał uszkodzenia ciała lub w razie nagłego zachorowania może zostać udzielona pomoc medyczna. Pomoc taka może przybierać następujące formy :

•    udzielenie przez lekarza zakładu ubezpieczeń wstępnej telefonicznej porady dotyczącej sposobu postępowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia,

•    zorganizowanie oraz pokrycie kosztów pierwszej wizyty lekarskiej,

•    zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki,

•    zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego z jego do najbliższego szpitala o odpowiedniej specjalizacji.

Natomiast, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania w domu ubezpieczony zostanie poddany hospitalizacji, trwającej co najmniej okres wskazany w umowie, zakłady ubezpieczeń standardowo oferują w czasie pobytu w szpitalu:

•    zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu dzieci wraz z osobą towarzyszącą do miejsca zamieszkania osoby upoważnionej przez ubezpieczającego do opieki nad tymi dziećmi,

•    zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu osoby upoważnionej do opieki nad dziećmi do miejsca, w którym znajdują się dzieci,

•    zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się osoby wymagające stałej opieki,

•    zorganizowanie opieki nad zwierzętami domowymi ubezpieczającego znajdującymi się w jego domu, jeżeli nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę sprawować,

•    zorganizowanie transportu medycznego ze szpitala do domu,

•    zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu ubezpieczającego oraz pokrycia kosztów honorarium i dojazdu pielęgniarki,

•    zorganizowanie dostarczenia ubezpieczającemu do domu podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych, leków oraz pokrycia kosztów tych artykułów.

Oczywiście wydatki związane z wskazywanymi czynnościami pomocowymi są przez zakłady limitowane do określonych w umowie kwot.

Odpowiedź na pytanie przygotowali Anna Dąbrowska i r.pr Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT