Czy zmiana w czasie wartości ubezpieczonego mienia ma wpływ na umowę ubezpieczenia ?

Warto wiedzieć, iż jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia mienia jego wartość uległa zmniejszeniu, możemy żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Pamiętajmy, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższe od poniesionej szkody, chyba że umówiliśmy się inaczej z ubezpieczycielem. Oznacza to, że odszkodowanie, które otrzymamy będzie równe szkodzie, a nie sumie na jaką mienie to zostało ubezpieczone. Dodać należy, iż zakład ubezpieczeń nie może odmówić zmniejszenia sumy ubezpieczenia, a także obniżenia wysokości składki. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wartość naszego mienia ulegnie zwiększeniu. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe również nie może odmówić podniesienia sumy ubezpieczenia, z czym wiązać się będzie podwyższenie opłacanej przez nas składki.

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Ewa Kiziewicz

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT