Z jakimi wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej można się spotkać w ubezpieczeniach asisstance ?

Przede wszystkim zakłady ubezpieczeń zazwyczaj zastrzegają w ogólnych warunkach ubezpieczenia, że nie odpowiadają za szkody zaistniałe w związku ze świadczonymi usługami assistance. Nie pokrywają także, co jest istotne kosztów poniesionych przez ubezpieczającego przed powiadomieniem zakładu ubezpieczeń, nawet jeśli są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto w przypadku ubezpieczenia assistance, jak i w innych ubezpieczeniach standardowo spotykamy wyłączenia ochrony za zdarzenia, które zaszły w związku:

•    z zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, wojną domową lub międzynarodową oraz ze strajkami,

•    ze szkodami powstałymi wskutek długotrwałego zawilgocenia domu powstałego wskutek zaniedbań ze strony ubezpieczającego,

•    ze szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych,

•    ze szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego,

•    ze spożyciem przez ubezpieczającego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

•    z samobójstwem lub próbą samobójstwa,

•    z uczestnictwem ubezpieczającego w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej,

•    z umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem ubezpieczającego lub osoby wspólnie z nim zamieszkującej,

•    z prowadzeniem przez ubezpieczającego działalności gospodarczej w domu.

Podobnie odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń polegająca na organizacji pomocy medycznej jest ograniczana, jeżeli konieczność pomocy medycznej lub hospitalizacji jest związana z:

•    chorobami przewlekłymi (uprzednimi schorzeniami),

•    rekonwalescencją ubezpieczającego lub schorzeniami występującymi w trakcie leczenia,

•    nagłym pogorszeniem stanu zdrowia ubezpieczającego lub komplikacjami w przypadku chorób, które wymagają stałego leczenia lub opieki medycznej,

•    ciążą (niektóre zakłady ubezpieczeń ograniczają swoją odpowiedzialność od określonego czasokresu ciąży),

•    rozstrojem zdrowia wynikającym ze spożycia przez ubezpieczającego niewłaściwych dla niego pokarmów.

Ponadto z zakresu odpowiedzialności polegającej na świadczeniu usług naprawczych w uszkodzonym mieszkaniu lub domu wyłączone są zazwyczaj:

•    usługi związane z naprawą takich uszkodzeń jak uszkodzenie żarówek, bezpieczników, baterii wodnych, zatkaniem zlewu, umywalki lub wanny,

•    usługi związane z uszkodzeniami podziemnych instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz linii energetycznych oraz innych instalacji, za konserwację których odpowiadają inne podmioty,

•    usługi związane z uszkodzeniami urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego,

•    usługi związane z uszkodzeniami, o istnieniu których ubezpieczający wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotowali Anna Dąbrowska i r.pr Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT