Czy można w zakresie AC ubezpieczyć cudzy samochód ?

Zasadą w ubezpieczeniach majątkowych jest, iż odszkodowanie może otrzymać jedynie osoba, która poniosła szkodę. W większości przypadków nie będzie więc możliwe ubezpieczenia cudzego samochodu, w taki sposób, aby osoba inna niż jego właściciel otrzymała odszkodowanie. W świetle przepisów możliwe jest jednak zawarcie ubezpieczenia przez osobę, która nie jest właścicielem pojazdu, przy czym odszkodowanie wypłacone zostanie jego właścicielowi (tzw. ubezpieczenie na cudzy rachunek). Istnieje również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia AC przez użytkownika pojazdu (najemcę, dzierżawcę, leasingobiorcę) i na jego rzecz, jeżeli to on poniósłby szkodę w przypadku uszkodzenia czy utraty pojazdu. Takie rozwiązanie zależą jednak od praktyki przyjętej w danym zakładzie ubezpieczeń i szczegółowe informacje w tej kwestii powinniśmy uzyskać u przedstawiciela zakładu ubezpieczeń, z którego oferty będziemy korzystać. Warto też sprawdzić o.w.u., w których często znajdują się zapisy, iż ubezpieczenie może być zawarte jedynie przez właściciela pojazdu i na jego rzecz.  Trzeba to koniecznie sprawdzić bowiem jeżeli o.w.u. dopuszczają możliwość zawarcia umowy jedynie z właścicielem pojazdu, wówczas zakład ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności z danej umowy – analogicznie Uchwała SN z dnia 23 września 1992 r. (sygn.akt III CZP 105/92, publ. Wokanda 1992/12/5). Zgodnie z tezą tej uchwały: "błąd ubezpieczyciela co do faktu, że ubezpieczający jest właścicielem samochodu, może odpowiednio do okoliczności uzasadniać uchylenie się przez niego od skutków prawnych oświadczenia woli zawarcia umowy autocasco (art.84 k.c.) tylko wówczas, gdy ogólne warunki takiego ubezpieczenia dopuszczają możliwość wstąpienia w stosunek ubezpieczenia jedynie z właścicielem samochodu, bądź, gdy odpowiednie zastrzeżenie uczyniono w umowie".

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT