Czy słuszne jest obniżenie odszkodowanie w wyniku swobodnego uznania przez zakład ubezpieczeń, że do wypadku doszło w wyniku rażącego niedbalstwa albo rażącego naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym ?

Istotą umowa ubezpieczenia w zakresie autocasco jest w dużej części udzielanie ochrony w przypadku wyrządzenia szkód w majątku ubezpieczającego (pojeździe) przez samego ubezpieczającego albo upoważnionego kierującego, powstałych w wyniku winy nieumyślnej, określanej w nauce jako niedbalstwo, polegające na niezachowaniu należytej staranności. Pojecie "rażące niedbalstwo" nie jest w przepisach określone, a powszechnie uważa się, że zachodzi w przypadku naruszenia zasad elementarnej minimalnej staranności wymaganej od przeciętnego człowieka. Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów pozwala na wprowadzenie do treści o.w.u. takich ograniczeń, jakie strony umowy zaakceptują, i które nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i istotą danego ubezpieczenia, a zatem pod warunkiem, że zostanie zachowany cel ochrony jakiemu służy umowa ubezpieczenia. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych ogólne sformułowanie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z powodu rażącego niedbalstwa albo rażącego naruszenia przepisów o ruchu drogowym, bez enumeratywnego określenia przypadków, w jakich zakład ubezpieczeń może wyłączyć odpowiedzialność lub ograniczyć może prowadzić do zbyt dużej uznaniowości i nadinterpretacji tego pojęcia, z czym często spotykamy się w praktyce.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska – Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT