Czy wartość pojazdu przyjęta przez towarzystwo przy kalkulacji odszkodowania może różnić się od kwoty, na jaką zawarto ubezpieczenie (suma ubezpieczenia) i od której obliczono i opłacono składkę ?

Sumy te oczywiście mogą się różnić – wynika to z faktu, iż pojazd z biegiem czasu traci na swojej wartości, a ponadto, na rynku motoryzacyjnym mogą pojawić się tendencje spadkowe lub zwyżkowe. Jeżeli suma ubezpieczenia określona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jest znacznie wyższa od określonej przez zakład ubezpieczeń wartości pojazdu w dniu szkody, może to również świadczyć o nieprawidłowościach w ustaleniu sumy ubezpieczenia (tzw. nadubezpieczenie) lub zaniżeniu wartości rynkowej pojazdu przy wyliczaniu odszkodowania. Trzeba pamiętać, że wysokość odszkodowania za szkodę majątkową m.in. z ubezpieczenia autocasco nie może być wyższa od poniesionej szkody, co wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego. Z tych względów sumę ubezpieczenia trzeba określać na poziomie wartości rynkowej pojazdu – nie powinno się jej zawyżać ani zaniżać, gdyż jest to niekorzystne dla zawierającego umowę ubezpieczenia autocasco.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT