Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy doszło do przywłaszczenia pojazdu, a nie jego kradzieży ?

Nie we wszystkich sytuacjach odmowne stanowisko zakładu ubezpieczeń będzie uzasadnione. Warto przeanalizować, czy nasza sytuacja nie jest podobna do sytuacji rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 listopada 2002 r., (sygn. akt II CKN 1046/00). Sąd wskazał, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco (AC) zakład ubezpieczeń przyjął na siebie odpowiedzialność za szkody spowodowane kradzieżą, bez bliższego sprecyzowania jak rozumieć ten termin, jakiekolwiek wątpliwości związane z interpretacją tego określenia nie mogą obciążać ubezpieczonego. To pozwany zakład ubezpieczeń, jeżeli rzeczywiście chciał ograniczyć swoją odpowiedzialność tylko do szkód spowodowanych kradzieżą w rozumieniu przepisów  Kodeksu karnego, powinien wyraźnie sprecyzować to w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco (AC). Jeżeli bowiem ubezpieczony powierza samochód osobie godnej zaufania, a osoba ta nadużywa tego zaufania i w związku z tym ubezpieczony traci władztwo nad samochodem, to z punktu widzenia potrzeby ochrony jego interesów, jest to sytuacja identyczna z tą, gdy osoba obca dokonuje zaboru mienia stanowiącego własność ubezpieczonego. W jednym i drugim wypadku ubezpieczony, zachowując należytą staranność w zabezpieczeniu samochodu, traci należącą do niego rzecz (tutaj: samochód) i oczekuje, że w zamian za płaconą zakładowi ubezpieczeń składkę, uzyska odszkodowanie za utracone mienie. W razie gdy ubezpieczony dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu samochodu, a mimo to razem z samochodem pozbawiono go władztwa nad dokumentami i kluczykami, postanowienia o.w.u. AC nie mogą zwalniać zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności. Będzie tak nie tylko gdy samochód wraz z dokumentami i kluczykami zostaje powierzony osobie godnej zaufania (komisantowi, przechowawcy, pracownikowi), ale także wtedy gdy zabrano go razem z kluczykami i dokumentami z dobrze zabezpieczonego przydomowego garażu lub podczas rozboju (napadu) wobec właściciela pojazdu.

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT