Czym jest szkoda całkowita w ubezpieczeniu autocasco ?

Za szkodę całkowitą w ramach ubezpieczeń autocasco (inaczej jest w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) towarzystwa uznają takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną w warunkach umowy (o.w.u.) procentowo wartość samochodu, jaką uznają za próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie nie będzie wypłacone na podstawie przewidywanej wysokości kosztów naprawy, a na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Praktycznie uprawniony do odszkodowania otrzyma różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdy sprzed szkody a wartością wraku pojazdu. Jeżeli, zdaniem wykonawcy naprawy, koszty naprawy nie przekroczą ustalonego procentowo progu, ubezpieczający powinien otrzymać wycenę kosztów naprawy pojazdu wykonaną przez zakład ubezpieczeń, uzasadniającą przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli wykonawca naprawy wykona ją taniej, rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego stanowią podstawę do żądania pokrycia szkody na podstawie okazanych rachunków. Oczywiście zależy to również od zapisów znajdujących się w warunkach umowy (o.w.u.)

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT