Kto może być sprawcą szkody, co może być jej przyczyną w ubezpieczeniach autocasco ?

Sprawcą szkody może być właściciel, inny kierujący pojazdem, inny uczestnik ruchu drogowego (zidentyfikowany lub niezidentyfikowany), osoba trzecia lub zwierzę. Ubezpieczenie standardowo pokrywa również szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego zewnątrz pojazdu. Przy rozszerzonym wariancie ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek kradzieży, a także szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy, podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd. Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ochrony znajdują się we wzorcu umownym zwanym w branży ubezpieczeniowej ogólnymi warunkami ubezpieczenia (w skrócie o.w.u.). Z tych względów bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią wzorca przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT