Składka ubezpieczeniowa, jej rata, czy są sytuacje kiedy mogę ją choćby częściowo odzyskać ?

Generalną zasadą jest, iż składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona w całości w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Często jednak ze względów rynkowych zakłady ubezpieczeń zgadzają się na rozłożenie składki na raty: 2, 4, a ostatnio nawet 12. Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy tak zapisano w o.w.u. oraz dodatkowo, gdy ubezpieczyciel po upływie terminu zapłaty składki wezwie nas do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. Powyższe nowe reguły dotyczą umów ubezpieczenia zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 r. Ponadto w pewnych przypadkach możemy ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa wygasa przed upływem okresu, na który została zawarta np. gdy w okresie ubezpieczenia dokonujemy sprzedaży pojazdu.  

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT