Zakład ubezpieczeń odmówił odszkodowania za kradzież pojazdu dokonaną podczas chwilowego zatrzymania pojazdu; uznał bowiem, pozostawienie kluczyków w stacyjce jako brak należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo ?

Są to częste przypadki wywołujące szereg wątpliwości skutkujących koniecznością korzystania z drogi postępowania sądowego. Tego typu sytuacje były przedmiotem kilku rozstrzygnięć sądów powszechnych, a tym samym pojawiła się w omawianym zakresie ugruntowana obecnie linia orzecznictwa. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997r ( sygn. akt I CKN 36/96, niepubl.) "Wymagane zabezpieczenia samochodu w sposób przewidziany w jego konstrukcji jako warunek otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z kradzieżą pojazdu dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd został opuszczony - przez kierowcę i przez pasażerów. Jeżeli zatem doszło do zuchwałej kradzieży samochodu stojącego z kluczykiem w stacyjce, w którym jednak znajdował się pasażer lub kierowca, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić wypłaty odszkodowania”. W uzasadnieniu do tego orzeczenia sąd ponadto stwierdził, że: "w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie opierać się na jej dosłownym brzmieniu ( art.65 § 2 k.c )". Jest przecież oczywiste, iż warunek zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w konstrukcji, odnosi się do pojazdu opuszczonego przez kierowcę i pasażerów. Podobnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 kwietnia 1994 r (sygn. akt I Acr 254/94), sąd podzielając tę regułę orzekł, iż "oddalenie się od samochodu na niewielką odległość i pozostawienie go otwartego, z kluczykami w stacyjce, mieści się w kategorii sprawowania dozoru osobistego". Tym samym, w tego typu sytuacjach odmowa wypłaty odszkodowania pozostaje nieuprawniona. Trzeba jednak pamiętać, że wskazywane orzecznictwo nie jest wiążące w każdym stanie faktycznym i zakład ubezpieczeń każdorazowo będzie badał sposób, w jaki zachował się ubezpieczający i w jaki sposób zabezpieczył pojazd przed możliwością kradzieży nawet dokonywanej w sposób zuchwały.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska – Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT