Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, bowiem nie zgłoszono szkody w ciągu 24 godzin od kradzieży, czy postąpił prawidłowo ?

W warunkach umowy (o.w.u.) zakłady ubezpieczeń często nakładają na ubezpieczających obowiązek natychmiastowego zawiadomienia o kradzieży pojazdu. Nałożenie obowiązku zawiadomienia o szkodzie - w ciągu 24 godzin od kradzieży pojazdu - jest sprzeczne z przepisami prawa i nie może bez badania przyczyn opóźnienia - skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Tylko umyślne lub rażąco niedbałe niedopełnienie przez ubezpieczającego obowiązku podjęcia działań prowadzących do zmniejszenia szkody, powstałej ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem, uzasadniałoby w tego typu sytuacjach odmowę wypłaty odszkodowania. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 6 listopada 1992 r. (sygn. akt I Acr 457/92, publ. OSA 1993/3/20) stwierdził, iż: "Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco nie mogą pogarszać sytuacji ubezpieczającego w sposób sprzeczny z normą art.826 § 2 k.c. Postanowienia wzorców umownych (o.w.u.) nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, jeżeli niewykonanie przez ubezpieczającego któregoś z obowiązków określonych w warunkach umowy (o.w.u.) nie stanowi jednocześnie z jego strony rażącego niedbalstwa w wykonaniu tego obowiązku." W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody towarzystwo powinno zbadać, jakie były faktyczne przyczyny opóźnienia, kiedy ubezpieczający dowiedział się o kradzieży, czy podjęto działania pozwalające na niezwłoczne poszukiwanie skradzionego auta i dopiero jeżeli stwierdzi w tym zakresie rażące zaniedbanie po stronie ubezpieczającego, może odmówić wypłaty.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska – Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT