Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, z powodu pozostawienia w pojeździe dowodu rejestracyjnego, czy postąpił prawidłowo ?

Często zakłady ubezpieczeń wprowadzają w warunkach umowy (o.w.u.) warunek zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem wszystkich kompletów kluczy i dokumentów pojazdu. Zapisanie takiego warunku w umowie nie upoważnia zakładu ubezpieczeń do wyłączenia jego odpowiedzialności w każdym przypadku stwierdzenia kradzieży pojazdu z dowodem rejestracyjnym (lub kluczykami, sterownikami do pojazdu). Zastosowanie tej sankcji będzie uzasadnione, gdyby naruszenie obowiązku zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego (kluczyków, sterowników) było skutkiem winy kwalifikowanej, tj. umyślności albo rażącego niedbalstwa. Warunkiem zastosowania tego typu sankcji jest również istnienie związku przyczynowego pomiędzy kradzieżą pojazdu a zawinionym działaniem ubezpieczającego. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie, w orzeczeniu dnia 4 czerwca1997 r., (sygn. akt N IACa 347/97, publ. Wokanda 1998/9/45), gdzie stwierdził, iż „z istoty kradzieży samochodu w sposób szczególnie zuchwały wynika, iż pozostawienie przez powoda w pojeździe dowodu rejestracyjnego nie stanowi naruszenia podstawowych obowiązków ubezpieczającego i nie może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego zmniejszenia”. Tym niemniej, aby uniknąć kłopotów, wszelkie dokumenty pojazdu należy zabezpieczać z należytą starannością poza pojazdem.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska – Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT