Co to jest franszyza, co to znaczy udział własny?

W treści ogólnych warunków ubezpieczenia często spotykamy pojęcie franszyzy integralnej, redukcyjnej oraz udziału własnego. Franszyza integralna jest rozumiana jako próg określonej kwotowo wartości pieniężnej po przekroczeniu której ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. Jeżeli rozmiar szkody przekracza daną wartość, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w całości. Istotą franszyzy integralnej jest więc wyłączenie z odpowiedzialności szkód poniżej określonej wartości. Zwykle zakłady ubezpieczeń wyłączają w ten sposób szkody o niewielkiej wartości.

Pojęcia franszyzy redukcyjnej i udziału własnego w obecnej praktyce ubezpieczeniowej występują zamiennie i występują jako pojęcia tożsame. Poprzednio różnica polegała na tym, że franszyza redukcyjna była wyrażana kwotowo, tj. określała wartość pieniężną, o którą będzie pomniejszone odszkodowanie. Natomiast udział własny wskazywał na procentowy „udział" osoby ubezpieczonej w szkodzie. Dziś w o.w.u. pojęcia te używane są zamiennie, a dawny podział uległ zatarciu. Stąd też często spotyka się stosowanie franszyzy redukcyjnej jako wartości procentowej oraz udziału własnego jako wartości kwotowej. Czasami w treści o.w.u. można spotkać się z zapisem mieszanym, mówiącym że udział w szkodzie wynosi odpowiednio 5, 10, 15% sumy ubezpieczenia, ale nie mniej niż określona kwota np. 500 zł lub 1000 zł. Powyższe sformułowanie o.w.u. potwierdza jedynie słuszność tezy o zatarciu różnic znaczeniowych pomiędzy udziałem własnym a franszyzą redukcyjną. Natomiast stosowanie franszyz i udziałów własnych zawsze prowadzi do „ograniczenia" odszkodowania. Zatem dokonując wyboru ubezpieczenia powinniśmy, z punktu widzenia własnego interesu, unikać umów ubezpieczenia przewidujących nadmierną liczbę franszyz i udziałów własnych lub ewentualnie doprowadzić do zniesienia powyższych ograniczeń poprzez zapłatę podwyższonej składki, tzw. wykup udziału własnego czy wykup rezygnacji z franszyz.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT