Czy koszty poniesione na ratowanie dobytku objętego ubezpieczeniem lub w celu przeciwdziałania zwiększenia rozmiarów szkody zostaną zwrócone ubezpieczonemu?

Zgodnie z prawem, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający jest obowiązany użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia (art. 826 § 1 k.c.). Jeżeli zatem dojdzie do szkody, wówczas powinien on podjąć działania zmierzające do odwrócenia, a jeśli nie jest to możliwe - do zminimalizowania szkody, z wykorzystaniem dostępnych mu środków.

Z kolei  ubezpieczyciel  zobowiązany jest do refundacji kosztów wynikłych z działań zmierzających do minimalizowania szkody, bądź jej odwrócenia, pod warunkiem, że były one celowe. Obowiązek ten ciąży na ubezpieczycielu nawet wtedy, gdy podjęte środki okazały się bezskuteczne (art. 826 § 4 k.c.). Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w powyższym zakresie wyznacza ustalona w umowie suma ubezpieczenia. Stąd też koszty, które poniósł ubezpieczony na zakup worków z piaskiem czy też najem motopompy lub urządzenia do osuszania wnętrz, powinien być zwrócony przez ubezpieczyciela w ramach określonej w umowie sumy ubezpieczenia.


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT