Czy ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw będzie właściwe dla obiektu jakim jest pływalnia?

Obiekty rekreacyjne, których działalność ma charakter masowy, są szczególnie narażone na różnego rodzaju zagrożenia. W szczególności na ich terenie mogą wystąpić szkody polegające na dewastacji mienia, uszkodzeniu szyb pomieszczeń, uszkodzeniu instalacji hydraulicznej, elektrycznej, pożaru, zalania. Konieczność naprawienia szkód wiąże się w takich przypadkach z kosztami usunięcia usterek oraz finansowymi konsekwencjami przestoju. Jednakże największe zagrożenie związane jest z odpowiedzialnością cywilną, tj. możliwością powstania szkód w mieniu i na osobie w stosunku do osób trzecich korzystających z pływalni. Ryzyko to wzmaga aktywny ruchowo charakter korzystania z usług rekreacyjnych. Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw będzie w danym przypadku odpowiednie, gdyż pozwoli zapewnić ochronę ubezpieczeniową przed ujemnymi konsekwencjami zdarzeń losowych. Ubezpieczenie takie zapewnia ochronę ubezpieczeniową od uszkodzenia albo zniszczenia mienia oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie oraz w rzeczy.

Aby jednak ubezpieczenie objęło nas ochroną musimy - jako Ubezpieczający - przestrzegać pewnych zasad ostrożności, które w większości przypadków będą regulować ogólne warunki ubezpieczenia. Pamiętajmy więc o należytym oznakowaniu dróg ewakuacyjnych, zapewnieniu w pomieszczeniach gaśnic, alarmów, instalacji systemów przeciwpożarowych. Zadbajmy o umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu korzystania z pływalni, oznaczmy miejsca szczególnie narażone na poślizgnięcie się osób korzystających z obiektu.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT