Czy ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy do szkody doszło w wyniku niedbalstwa mojego albo moich pracowników?

Zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 827 § k.c. ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. Podobnie przedstawia się kwestia szkody wyrządzonej w związku z rażącym niedbalstwem, jednakże ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) mogą przewidywać w takim przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela. Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na skutek rażącego niedbalstwa będzie również należne wtedy, gdy zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.  W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej standardem jest objęcie odpowiedzialnością ubezpieczyciela szkód będących następstwem rażącego niedbalstwa.


Kwestia odpowiedzialności pracodawcy za działania i zaniechania pracownika wynika natomiast z art. 430 k.c. Zgodnie z przywołanym przepisem, kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT