Czy zawierając umowę ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw ubezpieczam także własnych pracowników, swoich podwykonawców za szkody na osobie w związku z wypadkiem powstałym przy wykonywaniu pracy?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest w zasadzie treść postanowień o.w.u. Należy zatem zbadać czy analizowana, zawierana umowa zawiera wariant dotyczący objęcia odpowiedzialnością ubezpieczyciela szkód na osobie wyrządzonych pracownikom lub podwykonawcom podczas wykonywanej pracy w ramach ubezpieczenia OC pracodawcy lub OC z tytułu prowadzonej działalności. Często bowiem jest tak, że takie dodatkowe rozszerzone „opcje" występują pod nazwą dodatkowych klauzul umownych i są oferowane dopiero za opłatą dodatkowej składki. Jeżeli więc zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej został rozszerzony na szkody po stronie pracowników lub podwykonawców, to ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia powstałych po ich stronie szkód.

W odniesieniu do w/w poszkodowanych osób zastosowanie będą miały przepisy zawarte w kodeksie cywilnym w art. 444 - 447.

Na podstawie w/w artykułów kodeksu cywilnego poszkodowanym pracownikom czy też podwykonawcom potencjalnie będą przysługiwać następujące świadczenia:


  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);


  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);


  • renta uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);


  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia wówczas traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);


  • rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);


  • oraz w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności),  zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.).


Natomiast w przypadku śmierci pracownika lub podwykonawcy na skutek wypadku w pracy jego bliskim będą potencjalnie przysługiwać następujące świadczenia:


  • stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych; chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);


  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);


  • rentę alimentacyjną, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny oraz tych, które za życia wspierał on stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.);


  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.).


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT