Jakie są rodzaje wyłączeń w ubezpieczeniu utraty zysków (BI)?

W ubezpieczeniu BI można wskazać standardowo stosowane wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  • szkody powstałe wskutek działań wojennych,
  • szkody powstałe w następstwie utraty danych, nośników danych, dokumentacji księgowej,
  • szkody powstałe wskutek decyzji właściwych władz, uniemożliwiającej bądź opóźniającej odtworzenie zniszczonego mienia albo dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego,
  • szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
  • kary pieniężne, administracyjne, grzywny i odszkodowania,
  • honoraria autorskie i wynagrodzenia za patenty,
  • szkody powstałe wskutek spadku wartości nieuszkodzonych towarów,
  • szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłaty celne,
  • opłaty frachtowe i pozostałe opłaty transportowe.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski. Aktualizacji dokonał Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT