Jeden z budynków wchodzących w skład mojego przedsiębiorstwa uległ zagrzybieniu. Czy zatem ubezpieczenie mienia pokryje koszty usunięcia zagrzybienia?

Zasadą jest, że zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody wynikające z powolnego działania czynnika szkodowego, rozłożonego w dłuższym okresie czasu, którego skutki można przewidzieć oraz im zapobiec, np. działanie wilgoci, pleśni, insektów, bakterii, grzyba. Zawilgocenie pomieszczeń, jeśli jest spowodowane przyczyną wewnętrzną spowodowaną właściwościami - warunkami pomieszczenia, nie będzie objęte ubezpieczeniem. Z tych względów koszt usunięcia zagrzybienia nie będzie podlegał odszkodowaniu z umowy ubezpieczenia, chyba że jest konsekwencją szkody polegającej na zalaniu lub powodzi, tj. wywołanych uprzednio powstałą przyczyną zewnętrzną, które podlegają ochronie w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Pamiętać jednakże należy, iż w razie zajścia wypadku  ubezpieczający jest obowiązany użyć dostępnych mu środków celem zmniejszenia rozmiarów szkody (art. 826 § 1 k.c.). Jeśli zatem po zalaniu budynku istnieje groźba powstania zagrzybień, które zwiększyłyby rozmiar szkody, wówczas ubezpieczający powinien podjąć działania zmierzające do niedopuszczenia do tego. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania przez ubezpieczającego powyżej wskazanych celowych środków w granicach sumy ubezpieczenia, choćby okazały się one bezskuteczne (art. 826 § 5 k.c.)


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT