Jestem właścicielem małej firmy budowlanej. Co mogę zrobić aby obniżyć koszty ubezpieczenia, a przy tym za „odpowiednio niższą” składkę uzyskać optymalne zabezpieczenie związane z umową ubezpieczenia?

W zaprezentowanej sprawie najbardziej korzystnym rozwiązaniem wydaje się być obniżenie sum ubezpieczenia (sum gwarancyjnych) w poszczególnych ryzykach, skutkiem czego powinno nastąpić obniżenie składki. Jednakże ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, zdecydowanie odradzam ograniczenia sumy gwarancyjnej w odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Możliwa jest bowiem sytuacja, że ustanowiona w umowie suma gwarancyjna nie wystarczy na pokrycie strat powstałych na skutek np. zaprószenia ognia przez pracowników Pana firmy w remontowanym domu lub kamienicy. Wówczas szkodę w części niepokrytej przez zakład ubezpieczeń będzie Pan musiał pokryć z własnej kieszeni (z majątku własnego).

W przypadkach szkód powstałych w domach mieszkalnych, sumy gwarancyjne z ubezpieczenia OC poniżej 500.000 zł mogą okazać się zbyt niskie, aby zaspokoić roszczenia wszystkich poszkodowanych. Warte natomiast rozważenia jest dobrowolne ograniczenie pozostałych ryzyk (sum ubezpieczenia) w zakresie ubezpieczenia poszczególnych składników mienia firmy od ognia, zalania, kradzieży itd.

Ponadto zwracam uwagę, że wysokość składki ubezpieczeniowej nie powinna być jedynym wyznacznikiem kształtu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Należy bowiem mieć zawsze na uwadze, że wysokość składki ubezpieczeniowej jest adekwatna do jakości ubezpieczenia, tzn. zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (ryzyka ubezpieczeniowego związanego z daną umową). Dlatego też modyfikując zakres ochrony, np. poprzez pomniejszenie sum ubezpieczenia, zwiększamy tym samym ryzyko własnego udziału finansowego w szkodzie, tj. partycypacji w wypłaconym odszkodowaniu z własnych środków.

Reasumując, korzystając z ochrony ubezpieczeniowej, warto zatem uiścić wyższą składkę, uzyskując tym samym dostęp do możliwie „pełnej" ochrony, niż później obawiać się wyczerpania sum ubezpieczenia czy też wprowadzonych umownie ograniczeń odpowiedzialności (udział własny, franszyzy: integralna i redukcyjna) wynikających z faktu opłacenia składki w niższej wysokości.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT