Mam warsztat naprawczy, samochód należący do jednego z klientów zapalił się, skutkiem czego spaleniu uległa cześć pomieszczenia warsztatowego wraz z wyposażeniem. Mam własne ubezpieczenie, pojazd był także ubezpieczony. Z którego ubezpieczenia mogę ubiegać się o odszkodowanie?

W opisanym przypadku ma Pan dwie możliwości wyboru. Pierwsza, bardziej pewna możliwość będzie związana z „własnym" ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. Sytuacja pożaru jest bezsporna, więc nie powinno być problemów z uzyskaniem odszkodowania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie generować samo zaistnienie zdarzenia i jego związek z zawartą umową ubezpieczenia.

Druga możliwość uzyskania odszkodowania związana jest z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W tym przypadku wykazanie odpowiedzialności może napotkać problemy zwiane z interpretacją okoliczności zdarzenia, mających wpływ na powstanie szkody.

Za bezsporne przyjąć należy, iż odpowiedzialność za zaistniałą szkodę ukształtowana jest na zasadzie ryzyka - art. 436 k.c. Niezbędne więc do przypisania posiadaczowi pojazdu odpowiedzialności za szkodę będzie wykazanie, że do szkody doszło w wyniku ruchu pojazdu w znaczeniu prawnym, którego sens jest znacznie szerszy od ruchu pojmowanego zgodnie z prawami fizyki. Dla rozważanej sprawy istotne będzie ustalenie, czy do szkody doszło zaraz po tym jak samochód wjechał do warsztatu czy też samochód znajdował się już w przestrzeni warsztatowej od dłuższego czasu. Ważną bowiem przesłanką wskazującą na fakt, czy pojazd był w ruchu, jest ustalenie chwili w której praca silnika dobiegła końca. Bowiem silnik, który pomimo wyłączenia wciąż utrzymuje wysoką temperaturę związaną z zakończoną pracą będzie świadczył o tym, że pojazd - w sensie prawnym - w dalszym ciągu znajduje się w ruchu. Natomiast „zimny" silnik będzie wskazywał na zakończenie ruchu pojazdu. W pierwszym przykładzie będziemy zatem mieli do czynienia z odpowiedzialnością za spowodowanie szkody w mieniu warsztatowym. W drugim przypadku odpowiedzialności nie będzie, chociaż trudności interpretacyjne może wywołać ustalenie, czy pojazd pozostawiony w warsztacie naprawczym jest pojazdem garażowanym? W myśl art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas postoju lub garażowania pojazdu. Wydaje się jednak, że pozostawienie pojazdu na terenie warsztatu nie będzie równoznaczne z jego garażowaniem, gdyż warsztat nie jest garażem, a miejsce wewnątrz pomieszczenia warsztatowego nie jest miejscem postojowym, lecz naprawczym lub diagnostycznym.

W prawie odszkodowań obowiązuje zasada kompensacji świadczeń, co oznacza, że w danym przypadku można wybrać tylko jedno źródło uzyskania odszkodowania. Wybór wiec należy do poszkodowanego - może on skorzystać z „własnego" ubezpieczenia lub też z ubezpieczenia OC komunikacyjnego klienta warsztatu.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT