Mój sklep ochrania agencja ochrony mienia. Gdyby doszło do kradzieży – czy agencja będzie odpowiedzialna cywilnie za moje straty?

W niniejszej sytuacji podstawą występowania z roszczeniem odszkodowawczym jest istniejący uprzednio stosunek umowny łączący wierzyciela (sklep) z dłużnikiem (agencją ochrony). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które skutkuje powstaniem szkody, powodują odpowiedzialność po stronie dłużnika - art. 471 k.c. Umowa o ochronę mienia nie jest umową rezultatu, lecz starannego działania. Oznacza to, że agencja ochrony nie odpowiada za sam fakt dopuszczenia do kradzieży, a więc za brak osiągnięcia rezultatu. Odpowiedzialność w tym przypadku jest związana z zarzutem braku należytej staranności przy wykonaniu zobowiązania. Z uwagi na domniemanie winy sprawcy szkody (agencji ochrony) istnieje pewne ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania. Regułą jest, że poszkodowany (sklep) zobowiązany jest wykazać wysokość strat (szkodę), istnienie stosunku umownego łączącego dłużnika (agencję ochrony) z wierzycielem (sklep) wiążącego się z jego niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem oraz związek pomiędzy umową a szkodą. Z uwagi na domniemanie winy po stronie sprawcy (dłużnika), poszkodowany jest zwolniony od wykazywania winy. Sprawca natomiast, chcąc zwolnić się z odpowiedzialności, będzie musiał wykazać, że szkoda jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. Innymi słowy, agencja ochrony będzie musiała wykazać, że dochowała wszelkich wymogów staranności związanych z wykonywaną profesją.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT