Nasza wspólnota mieszkaniowa posiada ubezpieczenie OC, zawarła także umowę o zarządzanie z profesjonalnym zarządcą nieruchomości. Czy w razie wystąpienia szkody związanej z zaniedbaniem ze strony zarządcy nieruchomości poszkodowany – lokator będący członkiem wspólnoty, będzie mógł otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia OC wspólnoty mieszkaniowej?

Przedmiotem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Mającym zaś najczęstsze zastosowanie reżimem odpowiedzialności za szkodę jest odpowiedzialność na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania zobowiązanego podmiotu, które noszą znamiona winy, czyli naruszenia określonych obowiązków poprzez niedopełnienie swoich powinności. Jak wynika z treści pytania, wspólnota mieszkaniowa zawarła z zarządcą nieruchomości umowę o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Do ustawowych obowiązków zarządcy nieruchomości należy m.in. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności. Zgodnie z przepisem art. 415 k.c., obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto ją drugiemu wyrządził ze swej winy. W związku z powyższym w każdym przypadku wystąpienia szkody w majątku osób trzecich (w tym również członków wspólnoty mieszkaniowej) lub na ich osobie, związanej z nieruchomością wspólną, należy ustalić, czy i któremu z wymienionych podmiotów (wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości) można przypisać winę. Trzecią z koniecznych przesłanek wskazujących na istnienie odpowiedzialności cywilnej jest, poza powstaniem szkody oraz zawinionym zachowaniem sprawcy, związek przyczynowy istniejący pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy.

Należy poza tym zaznaczyć, iż zazwyczaj ogólne warunki ubezpieczenia w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC przewidują, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód, które na podstawie właściwego prawa winny być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT