Obok mojej hurtowni zapalił się pojazd. Dym płonących plastików i gumy zanieczyścił ubrania, które przechowywane były na terenie hurtowni. Czy z mojego ubezpieczenia przysługuje mi odszkodowane?

Odpowiedzią na postawione pytanie jest treść postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)w oparciu o które zawarł Pan ubezpieczenie hurtowni.

W szczególności lektura wyłączeń zastosowanych w o.w.u. pozwala określić czy dane zdarzenie będzie skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela za szkodę. Jako rozstrzygające dla tego przypadku wyłączenia można wskazać:

- szkody spowodowane wybuchem w silnikach spalinowych,

- szkody powstałe na skutek przypalenia, osmolenia, zabrudzenia, dymów, oparów lub innych wyziewów.

Może się również zdarzyć, że dane ryzyko jest objęte odpowiedzialnością za szkodę tylko w przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia w ramach tzw. wariantu ubezpieczenia albo skorzystania z odpowiedniej klauzuli.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż wyczerpującej odpowiedzi na pytanie czy dane zdarzenie będzie skutkowało odpowiedzialnością ubezpieczyciela za szkodę, udzielą nam postanowienia o.w.u.

Zawierając umowę ubezpieczenia pamiętajmy, że należy zwrócić szczególną uwagę na interesujący nas zakres ochrony ubezpieczeniowej, tzn. czy dane zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem, a jeśli tak to w jakim wariancie - podstawowym czy rozszerzonym, i co należy uczynić, by ochrona udzielana przez ubezpieczyciela była świadczona w pełnym zakresie?

Inną możliwością uzyskania odszkodowania jest wystąpienie do ubezpieczyciela sprawcy szkody, tj. zakładu ubezpieczeń z którym posiadacz spalonego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Stosownie bowiem do treści art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) odszkodowanie przysługuje również w przypadku szkód powstałych podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu. W takiej sytuacji odpowiedzialność cywilna za szkodę ukształtowana jest na zasadzie ryzyka. Oznacza to, iż do jej zaistnienia nie jest konieczny element winy po stronie sprawcy szkody, gdyż odpowiedzialność tą generuje ruch pojazdu mechanicznego (związane z nim niebezpieczeństwo) i jego związek ze szkodą.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT