Piorun spowodował uszkodzenie trzech komputerów. Na szczęście miałem rozszerzenie na przepięcia, więc nie było problemu z odpowiedzialnością, ale problem pojawił się przy wypłacie odszkodowania. Ubezpieczyciel wypłacił wartość uszkodzonych komputerów pomniejszoną o stopień zużycia sprzętu (amortyzację). Czy postępowanie zakładu ubezpieczeń jest prawidłowe? Ja sądziłem, że w takim przypadku wypłacana jest wartość sprzętu nowego?

Odpowiedź na Pańskie pytanie znajduje się w treści ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.). Jeżeli w o.w.u. zastosowano sposób wyliczenia odszkodowania według wartości rzeczywistej zniszczonego mienia, wówczas taki sposób rozliczenia szkody będzie prawidłowy.

W większości przypadków przy ubezpieczeniu mienia stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej. Oznacza to, że suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej mienia. Przy wartości rzeczywistej ubezpieczyciele do określenia kosztów naprawy stosują ustalony na podstawie oględzin bądź w oparciu o wiek ubezpieczonego mienia stopień zużycia - amortyzacji, o którego wysokość potrącają ustaloną wysokość szkody.

Innym sposobem wyliczenia odszkodowania jest przyjęcie wartości odtworzeniowej, a więc wartości odpowiadającej kosztowi zakupu nowego sprzętu bez stosowania żadnych potrąceń. Przy ubezpieczeniu w wariancie wartości odtworzeniowej (nowej) amortyzacja nie jest uwzględniana, a wysokość odszkodowania odpowiada faktycznemu kosztowi doprowadzenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed szkody.

Ten drugi wariant wiąże się z wyższą składką. Pamiętajmy więc, że przy zawieraniu umowy należy zapytać, w jaki sposób umowa reguluje zasady ustalania wysokości odszkodowania. Jeżeli zależy nam na uzyskaniu kwoty za którą następnie będziemy mogli kupić rzecz nową, to koniecznie wybierzmy wariant umowy z wartością odtworzeniową (tzw. nową). W przeciwnym wypadku mienie będzie ubezpieczone tylko według wartości rzeczywistej. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na jakich zasadach obliczany jest stopień zużycia. Pamiętajmy też, że ta kwestia musi być uregulowana w o.w.u., a odwołanie się ubezpieczyciela do wewnętrznych tabel nie stanowiących treści lub załącznika o.w.u. nie będzie wiążące dla ubezpieczonego.

Ubezpieczyciele często do określenia stopnia zużycia wykorzystują tabele, według których określonemu wiekowi przedmiotu ubezpieczenia przypisuje się wyrażony w procentach stopień zużycia. Stąd też włączenie do umowy treści tabeli albo wręczenie jej razem z o.w.u. przed zawarciem umowy czyni z niej wiążący strony element umowy ubezpieczenia - art. 384 §1 k.c. Z kolei zapis umowny umożliwiający stosowanie w rozliczeniu szkody norm zużycia eksploatacyjnego bez sprecyzowania zasad określania stopnia zużycia i sposobu jego stosowania może stanowić klauzulę niedozwoloną (abuzywną) wskazaną w art. 3853 pkt 9 k.c., zgodnie z którym niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które przyznaje kontrahentowi konsumenta uprawnienie do dokonywania wiążącej interpretacji umowy.  

 

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT