Prowadzę parking strzeżony, na którym w nocy doszło do kradzieży pojazdu, czy moje ubezpieczenie OC obejmuje tego typu szkody?

Jeżeli świadczona usługa nie ogranicza się jedynie do wynajmu miejsca parkingowego na czas postoju pojazdu, a jest w rzeczywistości umową o przechowanie pojazdu (art. 835 i 837 k.c.), przechowawca będzie wówczas odpowiadał za nienależyte wykonanie zobowiązania - art. 471 k.c. Przy ocenie czy zachowanie przechowawcy spełniało wymogi należytej staranności w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę zawodowy charakter tej działalności. Stosownie do art. 837 k.c. przechowawca powinien przechowywać rzecz w taki sposób, do jakiego się zobowiązał, a w braku umowy w tym względzie, w taki sposób, jaki wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i okoliczności. Przechowawca chcąc uwolnić się od odpowiedzialności powinien przede wszystkim wykazać, że nienależyte wykonanie zobowiązania (nieskuteczne strzeżenie samochodu) było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

Z powyższego wynika wniosek, iż w przypadku danej sprawy obowiązuje zasada domniemania winy przechowawcy. Stąd też poszkodowany uzyskuje „łatwiejszą" drogę do zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego. Musi tylko wykazać wysokość szkody poprzez oszacowanie wartości rynkowej pojazdu oraz związek pomiędzy działaniem przechowawcy lub jego brakiem a szkodą, poprzez przedstawienie umowy przechowania, kwitu parkingowego, notatki z policji.

Badając treść postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) zwróćmy szczególną uwagę czy ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona na mienie osób trzecich podlegające przechowaniu - pozostające w pieczy ubezpieczającego. Bowiem może się tak zdarzyć, że nasza umowa nie przewiduje odpowiedzialności ubezpieczyciela za tego typu zdarzenie lub ochrona jest udzielana „warunkowo", tj. pod warunkiem rozszerzenia umowy o interesujący nas wariant ubezpieczenia za dodatkową składkę.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż odpowiedź czy dane zdarzenie będzie generowało odpowiedzialność ubezpieczyciela stanowią postanowienia umowne o.w.u. Zawierając więc umowę ubezpieczenia zwróćmy szczególną uwagę na interesujący nas zakres ochrony ubezpieczeniowej, tzn. sprawdźmy czy dane zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem, a jeśli tak to w jakim wariancie - podstawowym czy rozszerzonym.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT