Prowadzę sklep mięsny. Dwa dni temu na osiedlu była awaria prądu, towar w zamrażarkach uległ zepsuciu, czy wobec tego uzyskam odszkodowanie z własnego ubezpieczenia? Czy też mogę ubiegać się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC dostawcy energii elektrycznej?

Analizując możliwość ubiegania się odszkodowania od operatora systemu przesyłowego stwierdzić należy, iż jest ona uregulowana w treści umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz przepisami prawa energetycznego. Odpowiedzialność dostawcy energii związana jest zazwyczaj z tzw. jednorazową nieplanowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, która według przepisów prawa energetycznego nie powinna trwać dłużej niż 24 godziny. Jeżeli dany limit zostanie przekroczony, wówczas odbiorcy należna jest bonifikata, a w przypadku powstania szkody z tytułu braku energii, jej odbiorca może dochodzić odszkodowania.

Jeżeli zatem ustali Pan dane dostawcy energii oraz jego ubezpieczyciela, wówczas będzie Pan mógł ubiegać się o odszkodowanie od dostawcy lub bezpośrednio od jego ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Istnieje również możliwość usunięcia skutków długotrwałego braku energii elektrycznej z własnego ubezpieczenia, tj. ubezpieczenia przedsiębiorstwa od ognia i innych zdarzeń losowych, pod warunkiem, że ogólne warunki ubezpieczenia nie przewidują wyłączenia ochrony z tytułu awarii w dostawie prądu. Może bowiem być tak, że umowa ubezpieczenia obejmuje jedynie przypadki związane z nagłym działaniem siły zewnętrznej na ubezpieczone mienie, natomiast nie przewiduje ochrony ubezpieczeniowej na wypadek awarii spowodowanej przerwą w dostawie energii elektrycznej. Podsumowując, szczegółowej odpowiedzi co do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela udzielą nam o.w.u. W ich treści powinno zostać określone, za co ubezpieczyciel odpowiada oraz zdarzenia, z którymi umowa nie wiąże obowiązku naprawienia szkody. Jeżeli więc w zakresie ubezpieczenia znajduje się ryzyko rozmrożenia, zepsucia towarów przechowywanych w chłodziarkach, to szkodę będzie można naprawić z tego tytułu. W przeciwnym wypadku ochrona ubezpieczeniowa nie będzie przysługiwać.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT