Umowa ubezpieczenia mojej firmy zawiera dodatkowe klauzule, jak mam rozumieć relacje klauzuli do umowy głównej?

Klauzule ubezpieczeniowe pełnią funkcję definicji umownych zdarzeń, których ubezpieczenie, w podstawowym zakresie umowy, nie obejmuje. Ochrona ubezpieczeniowa związana ze zdarzeniem zdefiniowanym w klauzuli umownej jest rozszerzona wówczas, gdy obie strony umowy wyraziły zgodę na obowiązywanie klauzuli. Innymi słowy, klauzula stanowi w umowie ubezpieczenia element rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Oczywiście, rozszerzenie ochrony poprzez szereg dostępnych w ramach oferowanego ubezpieczenia klauzul wymaga opłacenia dodatkowej składki, w przypadku niektórych klauzul - nawet bardzo wysokiej.

Dzięki klauzulom zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zależy od odpowiedniej konfiguracji ubezpieczenia, którą można modyfikować poprzez odpowiedni ich dobór. Można zatem powiedzieć, że konfiguracja zakresu ochrony przypomina konstrukcję z klocków.

Dlatego też za pomocą konfiguracji odpowiednich klauzul uzyskujemy interesujący nas zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb.

W umowach ubezpieczenia majątkowego najczęściej spotykanymi rodzajami klauzul są:

- klauzula zasięgu terytorialnego ubezpieczenia,

- klauzula szkód na osobie wyrządzonych pracownikom,

- klauzula szkód w mieniu pracowniczym,

- klauzula podwykonawców,

- klauzula szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy osób

  ubezpieczonych,

- klauzula składowania (związana z umową przewozu),

- klauzula szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego

  w wyniku wad dostarczonych mu materiałów pochodzących od osób

  objętych ubezpieczeniem,

- klauzula szkód powstałych w wyniku nienależytego

  wykonania zobowiązania,

- klauzula szkód w wartościach pieniężnych, zbiorach, dziełach sztuki.


W zależności więc od potrzeb ubezpieczonych należy tak konfigurować swoje ubezpieczenie, aby zapewnić sobie możliwie najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową, adekwatną do ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT