W jakiej formie i w jakim terminie mam zgłosić szkodę związaną z uszkodzeniem, zniszczeniem mienia należącego do mojej firmy?

Z reguły postanowienia o.w.u. udzielają odpowiedzi na pytanie w jakim czasie oraz w jakiej formie ma być dokonane zgłoszenie szkody. Na chwilę obecną przeważająca część ubezpieczycieli preferuje formę telefonicznego zgłoszenia szkody. Wskazana preferencja nie niweczy prawnego znaczenia zgłoszenia dokonanego w innej formie, np. pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości mailowej albo faksu. W zasadzie szkodę z ubezpieczenia dotyczącego mienia firmy można zgłosić w placówce ubezpieczyciela najbliższej miejscu siedziby przedsiębiorstwa. Kwestia właściwej organizacyjnie jednostki do rozpatrywania roszczeń jest sprawą wewnętrzną ubezpieczyciela, a zatem problemy logistyczne nie powinny obarczać osoby występującej z roszczeniem. Zakład ubezpieczeń niezależnie od tego, do której jednostki wpłynęło zgłoszenie, powinien podjąć postępowanie likwidacyjne i w ramach swojej struktury wewnętrznej przekazać zgłoszenie szkody do właściwej komórki likwidacyjnej.

Samo zgłoszenie szkody najczęściej polega na wypełnieniu przygotowanego przez ubezpieczyciela druku zgłoszenia szkody. Zgłoszenie szkody w innej formie nie będzie jednak skutkować brakiem skuteczności, istotna bowiem jest treść, a nie forma w jakiej złożono oświadczenie woli. Od pewnego czasu ubezpieczyciele preferują model telefonicznego zawiadomienia o szkodzie. Również złożenie zawiadomienia w tej formie jest skuteczne, jednakże mimo tego, w dalszej części postępowania, ubezpieczyciel wymaga pisemnego potwierdzenia zgłoszenia szkody.

Natomiast czas zgłoszenia szkody jest określony w treści o.w.u. Termin na zgłoszenie szkody, w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju o.w.u., zwykle wynosi od 3 do 7 dni od zaistnienia szkody. Brak powiadomienia ubezpieczyciela w określonym terminie może skutkować odpowiednim zmniejszeniem odszkodowania, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku - art. 818 § 3 k.c. Powyższa sankcja występuje standardowo w większości o.w.u. stosowanych przez ubezpieczycieli. W praktyce naruszenie w/w terminu nie powinno powodować oddalenia roszczenia, lecz ewentualne zmniejszenie wysokości odszkodowania odpowiednio do zakresu niemożliwych do ustalenia następstw szkody.

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT