W trakcie załadunku na paletę, jeden z moich wózków widłowych uszkodził telewizor LCD należący do producenta, czy moje ubezpieczenie pokryje szkodę?

Z omawianym przypadkiem związana jest kwestia odpowiedzialności zwierzchnika za szkodę spowodowaną przez podwładnego. Jeżeli oba podmioty łączy stosunek pracy, wówczas sytuacja jest prosta, gdyż zgodnie z art. 120 kodeksu pracy za szkody wyrządzone przez pracownika osobom trzecim odpowiada wyłącznie pracodawca. W przypadku, gdy zależność obu podmiotów nie jest związana ze stosunkiem pracy, zastosowanie będzie miał przepis art. 429 k.c. (wina w wyborze). Wówczas w treści umowy ubezpieczenia warto sprawdzić dwa aspekty sprawy: po pierwsze, w przypadku, gdy szkodę spowodowała osoba zatrudniona na umowę zlecenia (podwykonawca) czy o.w.u. rozszerzają zakres ochrony na szkody wyrządzonych przez podwykonawców; po drugie, w niektórych o.w.u. ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przez pojazdy wolnobieżne, wózki widłowe. Chcąc więc zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową za szkody wyrządzone pracą wózka widłowego, w trakcie załadunku bądź rozładunku towaru należy rozszerzyć zakres umowy ubezpieczenia o przypadki szkód spowodowanych tym rodzajem pojazdów oraz podczas prac wykonywanych przez podwykonawców, jeżeli z takowych w zakresie załadunku i rozładunku korzystamy.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT