Witam, prowadzę pralnię chemiczną i jestem zainteresowany ubezpieczeniem niewłaściwie wykonanej usługi. Chcę mieć pewność czy jak uszkodzę ubranie podczas prania, to ubezpieczenie pokryje mi powstałą stratę?

Podstawą odpowiedzialności podmiotu prowadzącego pralnię chemiczną jest odpowiedzialność kontraktowa, związana z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na podstawie art. 471 k.c. Niewątpliwie uszkodzenie ubrania przekazanego przez klienta do uprania będzie stanowić nienależyte wykonanie zobowiązania. W takiej sytuacji zostaje przyjęte domniemanie winy po stronie sprawcy szkody. Regułą jest, że poszkodowany (kontrahent) zobowiązany jest wówczas wykazać wysokość strat (szkodę), zdarzenie powodujące uszczerbek majątkowy (niewykonanie bądź nienależyte wykonanie) oraz związek pomiędzy zdarzeniem a szkodą, natomiast winy sprawcy udowadniać już nie musi (domniemanie winy).

Poszkodowany klient ma więc znaczne ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania. Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej pozwoli w takim przypadku uniknąć ujemnych konsekwencji finansowych po stronie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Jednakże z uwagi na szeroki wybór ubezpieczeń tego typu, przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia proponuję zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia. W szczególności warto się upewnić czy zakres umowy obejmuje mienie powierzone przez kontrahentów (tutaj ubrania), czy też konieczne jest rozszerzenie zakresu, po opłacie dodatkowej składki, aby ochrona ubezpieczeniowa była pełna. Ważne jest także czy w umowie zastosowano udziały własne, tj. wyrażony kwotowo udział ubezpieczonego w ustalonym odszkodowaniu i związana z tym konieczność wypłaty odszkodowania z własnych środków w tej części. Ważne aby udziały własne, jeśli są wymogiem ubezpieczyciela, były wprowadzone w jak najmniejszej wysokości. Zbyt wysoki udział własny może skutkować tym, że większość szkód, których wysokość nie przekroczy jego wartości, będzie musiała być pokryta z kieszeni ubezpieczonego. Zawczasu wyeliminujmy również możliwość potrącenia odszkodowania z tytułu franszyz (por. niżej), gdyż ich funkcjonowanie oznaczać będzie mniejsze odszkodowanie dla osoby poszkodowanej i konieczność wyrównania straty w pozostałej części z własnej kieszeni. 

W umowach ubezpieczenia często spotyka się dwa rodzaje franszyz:

1. franszyzę integralną oraz 2. franszyzę redukcyjną.

Franszyza integralna jest minimalnym progiem określonym kwotowo lub procentowo, powyżej którego zakład ubezpieczeń będzie odpowiedzialny gwarancyjnie za szkodę oraz wypłaci odszkodowanie. Zatem w przypadku, gdy wartość szkody jest niższa bądź równa wartości kwoty oznaczonej w umowie ubezpieczenia jako granica, ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności za szkodę.

Natomiast franszyza redukcyjna, jak sama nazwa wskazuje, redukuje wysokość ustalonego odszkodowania o wartość kwotową lub procentową wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT