Z pozostawionego na parkingu przyhotelowym samochodu skradziono radio samochodowe. Czy wobec tego mogę wystąpić do hotelu o odszkodowanie?

Powyżej opisane zdarzenie wiąże się z odpowiedzialnością osób utrzymujących hotele. Warto jednak podkreślić, że w tym przypadku nie stosuje się przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkodę osoby prowadzącej działalność hotelarską - art. 846 k.c. nie stosuje się w przypadku szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych.  Zgodnie bowiem z art. 846 § 4 k.c. pojazdy mechaniczne i rzeczy w nich pozostawione, a także żywe zwierzęta nie uważa się za rzeczy wniesione.

Nie wyklucza to jednakże możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład w sytuacji, gdy pomiędzy „gościem" hotelowym a osobą prowadzącą działalność hotelarską zostanie zawarta dodatkowa umowa o przechowanie rzeczy. W takich przypadkach hotel będzie odpowiadał jako przechowawca za utratę lub uszkodzenie przedmiotu przyjętego do przechowania. 


Jeżeli zatem taka umowa została zawarta, to osoba utrzymująca hotel będzie odpowiadała za szkodę jak przechowawca, tj. na podstawie art. 837 k.c., gdyż nie doszło do należytego wykonania umowy przechowania pojazdu wraz z wyposażeniem.

Przenosząc powyższe na grunt umowy ubezpieczenia OC związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zawartą pomiędzy hotelem a ubezpieczycielem przyjąć należy, iż odpowiedzialność po stronie hotelu ma ten sam skutek względem ubezpieczyciela. Jednakże tak ukształtowana odpowiedzialność, nazywana także gwarancyjną, nie ma charakteru absolutnego, gdyż jej zakres regulują przede wszystkim postanowienia umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Szczegółowe uregulowania postanowień umowy ubezpieczenia zawarte są w treści ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.), które stanowią integralną część umowy. Treść tych warunków, z racji iż poszkodowany nie jest stroną umowy, nie jest mu znana. Postanowienia o.w.u. zazwyczaj przewidują ograniczenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Możliwe jest więc zastosowanie wyłączenia za szkody spowodowane w rzeczach powierzonych ubezpieczonemu. Jeżeli więc ubezpieczający nie ubezpieczył się w tym zakresie, to ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania.

Postanowienia umowy łączącej hotel i ubezpieczyciela nie niweczą uprawnienia (roszczenia) poszkodowanego żądania naprawiania szkody w pełnej wysokości, co oznacza, iż szkodę w części niezaspokojonej przez Ubezpieczyciela poszkodowany może dochodzić od bezpośredniego sprawcy szkody.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT