Zakład fryzjerski spalił mi włosy (zniszczył je przy farbowaniu). Czy jego ubezpieczyciel odpowiada za taką szkodę?

Jeżeli osoba prowadząca zakład fryzjerski ma zawartą umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas powyżej opisane zdarzenie powinno mieścić się w zakresie odpowiedzialności za szkodę, chyba że znajduje się w katalogu wyłączeń ochrony (zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie odpowiada).

Zniszczenie włosów przez zakład fryzjerski stanowi czyn niedozwolony (odpowiedzialność deliktowa) i powoduje odpowiedzialność sprawczą na podstawie art. 415 k.c.

Możliwość obarczenia odpowiedzialnością sprawcy szkody jest związana z istnieniem obiektywnej nieprawidłowości (bezprawność) po stronie sprawcy szkody oraz elementem subiektywnym w postaci świadomego zawinionego działania bądź zaniechania. Przez działanie bezprawne należy rozumieć czyn prawnie niedozwolony lub naganny, który prowadzi do skutku w postaci szkody.  Ponadto, aby zachowanie sprawcy mogło uchodzić za zawinione musi ono charakteryzować się świadomością i rozeznaniem sprawcy.

Stąd też do powstania odpowiedzialności za szkodę niezbędne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: zdarzenia polegającego na zawinionym i bezprawnym działaniu bądź zaniechaniu (przyczyna), szkody (skutek) oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem ją wywołującym. Ciężar dowodu co do istnienia w/w przesłanek, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa na osobie poszkodowanej. Zatem w celu uzyskania świadczenia należy wykazywać zawinione działanie (lub zaniechanie) sprawcy szkody, wystąpienie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT