Czy zmiana w czasie wartości ubezpieczonego mienia ma wpływ na umowę ubezpieczenia ?

Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia mienia jego wartość uległa zmniejszeniu, możemy żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Redukcja sumy ubezpieczenia powoduje odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający wystąpił ze swoim żądaniem. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może w tożsamej sytuacji dokonać również ubezpieczyciel i to jednostronnie. Pamiętajmy, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższe od poniesionej szkody, chyba że umówiliśmy się inaczej z ubezpieczycielem (art. 824 k.c.).

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT