Jakie są obowiązki ubezpieczonego związane bezpośrednio z wystąpieniem szkody ?

Katalog obowiązków związanych z wystąpieniem szkody opisany jest dokładnie w ogólnych warunkach danego ubezpieczenia. Tym nie mniej pamiętajmy również o tym, iż przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 826 § 1 k.c.) wynika, iż w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków, by zmniejszyć jej rozmiary, a także by zabezpieczyć przed szkodą mienie bezpośrednio zagrożone. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić nam w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przy tym koszty, jeżeli tylko nasze działania były celowe - choćby były nieskuteczne. Jeśli jednak dopuścimy się rażącego niedbalstwa w wykonywaniu tego obowiązku, odszkodowanie za szkodę nie będzie nam się należało.

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT