Czy zakład ubezpieczeń odpowiada we wszystkich sytuacjach, czy są takie przypadki kiedy nie wypłaci świadczenia z NNW kierowcy i pasażerów?

Zakład ubezpieczeń jak to ma miejsce we wszystkich rodzajach ubezpieczeń w warunkach umowy (o.w.u.) zawiera postanowienia, które wskazują na sytuacje, w których nie będzie z ubezpieczenia świadczył ochrony. Wykaz tych sytuacji opisany jest w tzw. katalogu wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniach NNW kierowcy i pasażerów katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej jest określony przez zakłady ubezpieczeń w zbliżony sposób, tym niemniej występują pewne różnice, które można uchwycić tylko poprzez dokładną analizę treści poszczególnych wzorców umownych. Standardowo wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są szkody będące następstwem:

•    jazd wyścigowych, konkursowych, samochodowych pokazów kaskaderskich oraz treningów do nich;

•    prowadzenia pojazdu przez kierowcę bez ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem;

•    użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych a także podobnie działających leków; niektóre z warunków precyzują zakres stosowania tego wyłączenia w odniesieniu do samego kierowcy  modyfikując jednocześnie te zasady w stosunku do pasażerów w ten sposób, że ochrona ubezpieczeniowa jest wobec nich wyłączona, gdy stan nietrzeźwości, zażycie narkotyków lub innych wymienionych substancji miał wpływ na zaistnienie wypadku lub świadomie podjęli oni jazdę z kierowcą znajdującym się w takim stanie.

•    udziału w bójkach oraz popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa;

•    działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, rozruchach, aktach terroryzmu lub sabotażu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT