Jak wygląda wypłata świadczenia z NNW, czy kierowca musi ponosić odpowiedzialność za wypadek i czy wypłata świadczenia zależy od świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC komunikacyjnego) i innych ubezpieczeń NNW?

Świadczenie z umowy ubezpieczenia osobowego następuje przez zapłatę określonej sumy ubezpieczenia bądź jej części i może nastąpić tylko w środkach pieniężnych (gotówce, przelewem na koncie). Z drugiej strony trzeba pamiętać, iż świadczenia wypłacane z ubezpieczeń osobowych nie mają charakteru odszkodowawczego, co głównie wynika z charakteru i przedmiotu ubezpieczenia, jakim jest życie i zdrowie ludzkie, które z zasady nie może być wyceniane czy przeliczane na środki pieniężne. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z ubezpieczenia, NNW nie jest w żaden sposób uzależniona od istnienia odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem. Wynika to m.in. z istoty ubezpieczeń osobowych, które w swym założeniu polegają na realizacji świadczenia ubezpieczeniowego określonego w umowie w przypadku zajścia określonego wypadku. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW nie mają charakteru świadczeń odszkodowawczych, ich celem nie jest, bowiem wyrównanie szkody w pojęciu prawa cywilnego, lecz udzielenie poszkodowanemu stosownego zabezpieczenia, którego wysokość nie zależy od rozmiaru wyrządzonej szkody, lecz od umówionej sumy ubezpieczenia. Bez jakiegokolwiek znaczenia jest tutaj czy istnieje wina po stronie kogokolwiek, jak również nieistotna pozostaje kwestia powstania i wielkości (rozmiaru) szkody. Zasadą jest, oczywiście z zastrzeżeniem przypadków wyłączeń ochrony, wypłata świadczenia w razie zajścia określonego umową wypadku bez badania winy, przyczynienia i innych czynników, które podlegają szczegółowemu badaniu przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Ponadto wypłata świadczenia z ubezpieczenia NNW nie jest związana z wypłatą świadczeń z innych ubezpieczeń osobowych (m.in. innych NNW). Nie odszkodowawczy charakter ubezpieczeń jak i powyższe powodują, że realizacja świadczeń z umowy ubezpieczenia osobowego następuje niezależnie i obok innych wypłacanych świadczeń z takich umów – dopuszczalna jest sytuacja kumulacji świadczeń, w której poszkodowany otrzyma świadczenia z paru (wielu) źródeł tj. z tytułu kilku umów ubezpieczeń osobowych (np. poszkodowany wskutek wypadku samochodowego otrzyma kolejno świadczenia z posiadanych ubezpieczeń NNW kierowcy i pasażerów, NNW pracowników, NNW znajdującego się w pakiecie mieszkaniowym czy turystycznym) oraz z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Podobnie na wypłatę świadczenia z NNW nie maja wpływu świadczenia wypłacone w ramach ubezpieczenia społecznego (np. poszkodowany w wypadku przy pracy kierowca prócz wypłaty świadczenia przez ZUS) na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U z 2002r. Nr. 199 poz. 1673 z późn. zm.). Przy ubezpieczeniu NNW, które jest ubezpieczeniem osobowym ze względu na przedmiot ochrony nie znajduje zastosowania zasada zgodnie, z którą odszkodowanie nie może przewyższyć doznanej szkody. Obowiązuje tu zasada, zgodnie z którą z każdego ubezpieczenia NNW, a także innych źródeł (np. ubezpieczenia OC sprawcy) możemy otrzymać niezależne od siebie świadczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT