Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, jak zdefiniować nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny ?

W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, pozostawiając tym samym swobodę przy określaniu tego pojęcia treści umowy opisanej szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nauka prawa ubezpieczeniowego wypracowała definicję nieszczęśliwego wypadku, w świetle, której za taki wypadek uważa się „każde działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Piśmiennictwo w omawianym zakresie wyodrębnia cztery zasadnicze cechy nieszczęśliwego wypadku. W świetle tych poglądów nauki są nimi zdarzenia:

•    wywołane siłami zewnętrznymi tzn. takimi, które swoje źródło mają poza organizmem ludzkim;

•    występujące w sposób nagły, natychmiastowy i nieprzewidywalny;

•    występujące wbrew woli poszkodowanego;

•    powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć.

Czerpiąc z tych wzorów oferowane warunki ubezpieczenia zwykle na potrzeby ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów definiują nieszczęśliwy wypadek jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w następstwie, którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Trwałość uszczerbku oznacza, że naruszenie funkcji organizmu na skutek nagłego wypadku musi mieć charakter stały, niezmienny, który ograniczy sprawność poszkodowanego praktycznie do końca jego życia. Jaskrawymi przykładami obrazującymi tego typu uszczerbki są utrata wzroku, słuchu, kończyn, całkowity paraliż, ale też skomplikowane złamanie skutkujące ograniczeniami ruchowymi w przyszłości.
Podobnie stało się ze zdefiniowaniem związanego z omawianym ubezpieczeniem pojęcia ruchu pojazdu gdzie zarówno prawo ubezpieczeniowe jak i orzecznictwo sądowe z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ukształtowało pojęcie ruchu pojazdu rozumiane znacznie szerzej niż potoczne rozumienie tego zwrotu. Głównie z tego względu zakłady ubezpieczeń zakresem ochrony w ramach NNW obejmują także szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu tzn. nie tylko powstałe w następstwie poruszania się pojazdu, ale także bezpośrednio związane z jego użytkowaniem – podczas wsiadania i wysiadania, bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu bądź zespolonej z nim przyczepy, podczas przebywania w pojeździe w czasie postoju i naprawy na trasie jazdy oraz w trakcie garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT