Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej udając się do państw unijnych potrzebujemy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą wraz z usługami assistance (pomocowymi) ?

Jest to skomplikowana i wymagająca szerszego omówienia sprawa. Wejście Polski do Unii Europejskiej skutkuje tym, że Polacy przebywający w innych krajach Unii od 1 maja 2004r. mogą bezpłatnie uzyskać pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie jak obywatele danego państwa unijnego (decydujące jest miejsce - kraj zdarzenia). Można więc będzie liczyć na pomoc medyczną ograniczoną do poziomu bezpłatnego lecznictwa w danym państwie, której dokładne reguły określa prawo krajowe państwa w którym będziemy poddawani leczeniu. Po przeprowadzeniu głębszej analizy z uwagi na szereg zagrożeń z którym pomimo ochrony ze strony publicznej służby zdrowia potencjalny poszkodowany może się spotkać w naszej opinii ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą nadal pozostaje koniecznym i nieodłącznym elementem każdego wyjazdu na terytoria pozostałych państw unijnych. Powstaje pytanie – dlaczego tak jest skoro na terytorium Unii Europejskiej mamy ochronę ze strony publicznej służby zdrowia taką samą jak obywatel kraju zdarzenia ?

Po pierwsze, zakres ochrony w państwach unijnych jest oferowany w bardzo zróżnicowanym standardzie a polski obywatel za granicą będzie otrzymywał zakres świadczeń medycznych jaki jest przewidywany dla obywatela państwa zdarzenia. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w ramach publicznej służby zdrowia jest różny w poszczególnych krajach członkowskich – znajdziemy go na oficjalnych stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (zobacz więcej )

Po drugie także zwrócić uwagę, iż prawo unijne mówi o prawie do opieki zdrowotnej i udzielaniu tzw. świadczeń koniecznych w natychmiastowych sytuacjach, co powoduje, że nie wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia będą objęte ochroną w ramach pomocy publicznej.

Po trzecie w ramach zabezpieczenia społecznego nie wszystkie usługi medyczne są pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne - w większości krajów unijnych są pobierane dodatkowe koszty nierefundowane z kasy publicznej. Są to zazwyczaj częściowe opłaty za usługi medyczne czy inne opłaty pośrednio związane z leczeniem np. koszty związane z przewozem karetką pogotowia ratunkowego w niektórych przypadkach, koszt niektórych medykamentów, opłatę za pokój o wyższym standardzie w szpitalu czy też koszty żywienia szpitalnego. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w ramach publicznej służby zdrowia jest różny w poszczególnych krajach członkowskich – znajdziemy go na oficjalnych stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (zobacz więcej)

Po czwarte, co jest z punktu widzenia potencjalnego poszkodowanego wyjatkowo istotne problematycznym pozostaje również fakt, iż prawo unijne pozostawia istotną lukę (brak regulacji) w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia co może poszkodowanym nastręczać daleko idących trudności finansowych. Z zasady tego typu koszty nie są refundowane, natomiast czasami w drodze wyjątku ze względu na sytuację, tragiczne zdarzenie dotykające większej grupy osób administracja rządowa, samorządowa w ramach posiadanych środków z rezerw organizuje tego typu transport. Nie jest to jednak regułą dlatego też istnieje konieczność posiadania komercyjnego ubezpieczenia (zwykle w ramach pakietu assistance), które zapewni poszkodowanemu pokrycie kosztów transportu do kraju celem dalszego leczenia, rehabilitacji. Koszty transportu, o czym szerzej poniżej są wyjątkowo wysokie szczególnie gdy wymagają użycia lotniczego transportu medycznego.

Po piąte trzeba pamiętać, że wspomniane rozwiązania dotyczą leczenia w placówkach publicznych, natomiast znaczna część przypadków leczenia przebiega w placówkach prywatnych, które są w pełni lub znacznej części odpłatne

Po szóste wreszcie trzeba zaznaczyć, iż na niektóre usługi w publicznej służbie zdrowia okres oczekiwania pozostaje wyjątkowo długi. Służba zdrowia niektórych państw unijnych nie jest w pełni wydolna i oczekiwanie na jej reakcje są podobne do polskich realiów. Podobnie sytuacja wygląda w bloku najnowszych członków Unii, gdzie publiczna służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia.  

Ponadto w tym miejscu szczególnie zwracamy uwagę Czytelnikom, którzy będą korzystali z publicznej służby zdrowia na terytoriach państw unijnych, że przed wyjazdem należy bezwzględnie zaopatrzyć się w kartę EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – którą możemy otrzymać w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Więcej informacji na stronach internetowych NFZ - http://www.nfz.gov.pl/ue/ - lub pod nr telefonu 022 582 84 40.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT