Czy potrzebne jest mi podczas wyjazdu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ?

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza osobę ubezpieczoną przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której szkodę wyrządziła, przerzucając ten ciężar na zakład ubezpieczeń. Bardzo ważną kwestią jest wybór odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń). Wobec tego że na zobowiązanym do naprawienia szkody, spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania, w skład którego mogą wchodzić nie tylko koszty związane z przywróceniem rzeczy do stanu przed szkodą, ale także straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono, suma gwarancyjna powinna być na adekwatnym do zagrożeń poziomie. Trzeba także pamiętać, że w sytuacji wystąpienia szkody na osobie – dotyczącej organizmu ludzkiego, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, może ponosić bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, lekarstw, koszty zaleconej diety, opieki medycznej, przyuczenia do zawodu, przystosowania mieszkania dla osoby poszkodowanej oraz zadośćuczynienia a w skrajnych przypadkach renty. Tym samym suma gwarancyjna zawieranej przez nas umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być określona na poziomie równowartości minimum 80 000 -100 000 euro, czyli kwocie, która pozwoli przy spełnieniu się „czarnego scenariusza”, na pokrycie wszelkich, a przynajmniej większości, kosztów związanych z naszą odpowiedzialnością za szkodę.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT