Czy ubezpieczenia turystyczne są regulowane w przepisach, czy są jakieś sztywne normy, które opisują, co w ramach ubezpieczeń turystycznych przysługuje turyście, który z nich korzysta ?

Pamiętajmy, że ubezpieczenia turystyczne, które będziemy zawierać z zakładem ubezpieczeń mają charakter dobrowolny, co m.in. oznacza, że warunki umów tego typu ubezpieczeń kształtowane są przez zakłady ubezpieczeń we wzorcach umownych zwanych ogólnymi warunkami ubezpieczenia (powszechnie określanymi skrótem OWU) Warunki zawierają informację na temat przedmiotu i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela (za jakie zdarzenie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie), jak też listę wyłączeń odpowiedzialności (za co zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania) oraz zasady postępowania w razie wystąpienia zdarzenia. Tak więc ogólne warunki ubezpieczenia zawierają zapisy kształtujące treść umowy – nasze prawa i obowiązki - PRZED ZAWARCIEM UMOWY PRZECZYTAJMY JE BARDZO DOKŁADNIE.  Wszelkie niejasności dotyczące zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wyjaśniajmy u agenta ubezpieczeniowego, pośrednika, brokera lub pracownika zakładu ubezpieczeń, przed zawarciem umowy aby uniknąć później kłopotów i rozczarowań. Ponadto osoby, które korzystają z form zorganizowanego wypoczynku, oferowanego przez profesjonalnych organizatorów turystyki (biur podróży), powinny mieć świadomość, że to właśnie na takim organizatorze wypoczynku ciąży obowiązek zawarcia na rzecz uczestników wyjazdu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ). Niestety w walce cenowej o klienta ubezpieczenia te zawierane są na najniższe możliwe sumy ubezpieczenia – niestety nie ma przepisów określających minimalnych sum ubezpieczenia, które w prawidłowy sposób zabezpieczyły by wyjeżdżających szczególnie przed ryzykiem ponoszenia kosztów leczenie z własnych środków. Korzystając z organizowanych form wypoczynku należy koniecznie uzyskać szczegółowe informację na temat zakresu ubezpieczenia i wysokości limitów u organizatora turystyki (w biurze podróży) i w razie stwierdzenia ich niedoszacowania doubezpieczyć się na korzystniejszych warunkach we własnym zakresie – przypominamy, że chodzi zasadniczo o wyższe limity sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT