Pracownik zakładu ubezpieczeń powiedział mi, że w razie zajścia wypadku muszę wykonać szereg obowiązków, które są zapisane w warunkach umowy ubezpieczenia turystycznego. Jakie są to obowiązki ?

Tak, warunki ubezpieczeń turystycznych opisują jak mamy się zachować po wypadku i jakie mamy przedsiębrać czynności aby ułatwić obsługę ubezpieczenia turystycznego przez ubezpieczyciela. Chodzi tutaj m.in. o efektywną współpracę z zakładem ubezpieczeń, aby profesjonalnie i szybko udzielać pomocy poszkodowanemu w wypadku, a także zrealizować przysługujące z umowy świadczenia. Podobnie jak w przypadku wyłączeń ochrony, każda oferta zawiera nieco inny katalog obowiązków, które ciążą na ubezpieczonych. Standardowo są to kolejno:

- w razie powstania szkody ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela;


- w razie zajścia wypadku ubezpieczony zobowiązany jest w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody, zebrać i zabezpieczyć dowody ustalające okoliczności zdarzenia;


- w razie zajścia wypadku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;


- ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień;


- w razie wypadku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji z leczenia (KL, NNW);


- ubezpieczający zobowiązany jest poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku oraz poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej (NNW);


- w razie śmierci ubezpieczonego, uprawniony zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty (akt zgonu, dokument tożsamości itd..);


- ubezpieczający zobowiązany jest do zawiadomienia policji o każdym wypadku kradzieży lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem w czasie trwania umowy (BP);


- ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić właściwego przewoźnika lub kierownictwo hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o każdym wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym ośrodku komunikacji lub miejscu zakwaterowania i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość, wartość) (BP);


- w razie zajścia zdarzenia powodującego lub mogącego spowodować roszczenie wobec ubezpieczonego, ubezpieczony zobowiązany jest nie brać nas siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zawierać jakiejkolwiek ugody czy umowy, nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego bez pisemnej zgody ubezpieczyciela (OC);


- ubezpieczony zobowiązany jest przesłać do ubezpieczyciela orzeczenie w sprawie cywilnej, karnej lub karno – administracyjnej związanej ze zdarzeniem, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego, w takim czasie, aby umożliwić ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środku odwoławczego (OC);
 

Powyższy katalog standardowo występujących obowiązków jest szeroki, a co najważniejsze wiążący, dlatego też aby nie mieć kłopotów i unikać późniejszych rozczarowań trzeba pamiętać o regułach zapisanych w tym katalogu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT