W ramach ubezpieczeń turystycznych nie wszystkie zdarzenia obejmowane są ochroną - to tzw. wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej - zakłady ubezpieczeń w takich sytuacjach nie chcą wypłacać świadczeń/odszkodowania. Mam pytanie jakie są to sytuacje, bo chcę wiedzieć dokładnie kiedy nie mogę liczyć na pomoc zakładu ubezpieczeń ?

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie udzieli pomocy tzn. odmówi wypłaty świadczeń/ odszkodowania. Katalog wyłączeń ochrony zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i m.in. z tych względów należy je dokładnie i szczegółowo przeczytać. Poniżej przedstawiamy wyłączenia, które można spotkać w większości ofert ubezpieczeń turystycznych występujących na polskim rynku. Trzeba jednakże pamiętać, że katalog ten jest różny w konkretnych ofertach, co trzeba skrupulatnie prześledzić podczas ich analizy.

Standardowo z ochrony zakłady ubezpieczeń wyłączają następujące sytuacje:

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, a także podczas transportu w warunkach nie zapewniających bezpieczeństwa;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego oraz usług assisatnce (pomocowych), jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej;

- odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assiatnce (pomocowych), które powstały w następstwie leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP;

- odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assiatnce (pomocowych), które powstały w następstwie kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie posiadał ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających itp.;

- odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assiatnce (pomocowych), które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego jeżeli powstały w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku podróży w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku operacji plastycznej;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku porodu, który nastąpił po 32 tygodniu życia, sztucznego zapłodnienia i leczenia bezpłodności;

- ochrona ubezpieczeniowa bagażu podróżnego nie obejmuje pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych; dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych; namiotów, wiatrochronów, sprzętu komputerowego, sportowego, przyczep campingowych, łodzi;

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu roszczeń wykraczających poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, będących wynikiem zawartej przez niego umowy;

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim;

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu roszczeń o charakterze karnym;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze;

- ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podróżowania statkami powietrznymi, z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

Powyższy katalog standardowo występujących wyłączeń ochrony jest szeroki, a co najważniejsze wiążący, dlatego też aby nie mieć kłopotów i unikać późniejszych rozczarowań trzeba pamiętać o regułach zapisanych w tym katalogu. Trzeba także zaznaczyć, iż niektóre z wskazywanych powyżej wyłączeń mogą być objęte ochroną w ramach ponad standardowych ofert. Przykładowo będą to koszty leczenia i usługi assistance powstałe ze zdarzeń pozostających w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu lub takie, które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych (uprzednich schorzeń);

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT