Co oznacza indeksacja składki?

Indeksacja to najprościej mówiąc możliwość podwyższenie w każdą rocznicę polisy składki i sumy ubezpieczenia. Jest to mechanizm ochronny wartości świadczeń przed skutkami inflacji. Stosuje się go przede wszystkim w ubezpieczeniach, w których składka jest opłaca regularnie. Standardowo składka ubezpieczeniowa podnoszona jest w oparciu o kryteria przyjęte w warunkach umowy, zwykle o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za dwanaście miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia propozycji indeksacji. Zazwyczaj indeksacja jest proponowana, gdy wzrost wskaźnika przekroczy 5% od czasu ostatniej indeksacji.
Po akceptacji indeksacji ubezpieczony powinien otrzymać zaktualizowaną polisę o zmiany z niej wynikające (z nową, podwyższoną sumą ubezpieczenia i składką).
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do wysokości zwiększonej sumy ubezpieczenia zaczyna się od dnia rocznicy polisy, w związku z którą następuje indeksacja, pod warunkiem wpłaty zmienionej składki.
Klient może zaakceptować proponowaną indeksację składki i sumy ubezpieczenia lub z niej zrezygnować. Brak zgody na indeksację składki jest równoznaczny z odmową indeksacji sumy ubezpieczenia. Istnieje możliwość całkowitego zrezygnowania z indeksacji, jednakże rezygnacja z indeksacji składki np. w dwóch kolejnych latach trwania umowy powoduje utratę prawa do indeksacji w następnych latach. Często przyjmuje się też, że zapłacenie przez klienta składki w wysokości równej składce opłaconej w poprzednim roku oznacza brak zgody na indeksację.
Jeśli z przyczyn ekonomicznych nie możecie Państwo pozwolić sobie na indeksację składki, czyli podwyższenie składki i sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji proponowany przez zakład ubezpieczeń w celu urealnienia składki sumy ubezpieczenia możecie zrezygnować z indeksacji i wtedy w kolejnym roku płacić składkę jak w roku poprzednim. O swojej decyzji należy powiadomić zakład ubezpieczeń na piśmie, zazwyczaj, co najmniej od miesiąca do siedmiu dni przed kolejną rocznicą polisy. Trzeba jednak pamiętać, że zakłady ubezpieczeń nie dla wszystkich umów przewidują taką możliwość.
Indeksacja składki i sumy ubezpieczenia (zawieszenie indeksacji) nie jest dokonywana w okresach przejęcia przez zakład ubezpieczeń obowiązku opłacania składek.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT