Co zrobić, jeżeli w moim ubezpieczeniu inwestycyjnym pobierana jest opłata likwidacyjna, a zapisy dotyczące tej opłaty nie znalazły się w rejestrze klauzul niedozwolonych ?

Stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za nie dozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Wpis postanowienia wzorca do rejestru skutkuje tym, że zakazane jest posługiwanie się wpisaną klauzulą we wszystkich wzorcach umów, pod rygorem sankcji z art. 58 k.c. Jeżeli dana klauzula zostanie wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych to praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dopuszcza się każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do stosowanych klauzul zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające np. na przestawieniu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, jeżeli zmiany te nie prowadzą do zmiany istoty klauzuli i łatwo można stwierdzić, że jej treść ma taki sam skutek jak klauzula zakazana.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r., sygn. III SZP 3/06 niektórzy przedsiębiorcy dopuszczają się praktyk, polegających na tym, że w miejsce klauzul wpisanych do rejestru powstają nowe, których skutki są takie same, ale które mają zmodyfikowaną nieznacznie treść. Praktykę taką, zdaniem Sądu, należy uznać za naganną i sprzeczną z celami kontroli wzorców umownych. Stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same skutki, godzi tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej co wpisana do rejestru.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT