Czy składka za ubezpieczenie grupowe, która opłaca mi pracodawca stanowi przychód po mojej stronie a tym samym, czy jest ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Powstanie obowiązku w zakresie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia społecznego jest ściśle związane z tym, czy uprawnionym do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia jest pracownik, czy pracodawca. Gdy uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego jest pracownik, to składki na ubezpieczenie grupowe pracownika zapłacone przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota tych składek zapłaconych przez zakład pracy wchodzi też do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli uprawnionym do otrzymania świadczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia jest pracodawca, to opłacane przez zakład pracy składki na ubezpieczenia grupowe nie będą stanowiły przychodu pracownika.
Wynika to z definicji pojęcia przychodu ze stosunku pracy, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 12 ust. 1).

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT