Czy świadczenia otrzymywane z tytułu umowy ubezpieczenia na życie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - podatkiem ?Belki??

Kwestie związane z podatkiem od dochodów kapitałowych, stanowiącego rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych  regulują przepisy art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Co do zasady oferowane przez zakłady ubezpieczeń ubezpieczenia na życie lub dożycie „w czystej postaci” są zwolnione z dziewiętnastoprocentowego podatku od dochodów kapitałowych, powszechnie zwanego podatkiem Belki, natomiast umowy ubezpieczenia związane z funduszem kapitałowym, będące sposobem oszczędzania i gromadzenia środków na przyszłość już nie.
Inaczej mówiąc o tym, czy przy wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego powinien być pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych decyduje fakt, czy wypłacana przez ubezpieczyciela kwota wynika z inwestowania w ramach ubezpieczenia na życie, czy też nie. Nie ma tutaj większego znaczenia przyjęta przez ubezpieczyciela nazwa świadczenia. Jeśli zatem ubezpieczyciel wypłaca sumę ubezpieczenia, której wysokość nie jest określana na podstawie wartości jednostek na rachunku, lecz została określona kwotowo w polisie, to do wypłaty nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym. Wysokość wypłacanej kwoty nie jest bowiem związana z inwestowaniem. Zazwyczaj opodatkowaniu nie podlegają świadczenia zdefiniowane jako ,,suma ubezpieczenia”, „suma wpłaconych składek”, „zwrot sumy wpłaconych składek w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia”, „przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia”.
Należy jednak podkreślić, że jeżeli dochodzi do wypłaty tzw. wartości polisy (czyli sumy wpłaconych składek powiększonej o zyski kapitałowe wypracowane przez ubezpieczyciela) sam zysk z takiej polisy podlega opodatkowaniu.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT