Czy ubezpieczenie na życie może stanowić zabezpieczenie kredytu/ pożyczki?

Tak, jest to bardzo często wykorzystywana - głównie przez banki - forma zabezpieczenia udzielonego kredytu. Konstrukcja takiego ubezpieczenia sprawia, że suma ubezpieczenia maleje wraz z malejącą sumą spłacanego kredytu. Koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej powinien być tożsamy z terminem spłaty zobowiązań kredytowych. Nie zawsze jednak wcześniejsza spłata kredytu/ pożyczki wiąże się z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczenie takie zabezpiecza rodzinę ubezpieczonego i zapewnia spłatę zaciągniętego uprzednio przez niego kredytu na wypadek jego śmierci lub inwalidztwa. Trzeba jednak zwracać uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie będzie świadczył na nasza rzecz ochrony. Są one zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia w części zatytułowanej najczęściej „wyłączenia/ ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń”. Ponadto ubezpieczyciele oferują w ramach tego typu produktów ochronę od czasowej lub stałej niezdolności do pracy bądź też od jej utraty.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Joanna Owczarek, ekspert BRU, uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT